Streszczenia

Streszczenia prac w języku polskim
(objętość do 1 strony formatu A4, czcionka Times New Roman 12 pkt.; interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm)

należy przesłać pocztą elektroniczną lub zwykłą
na adres sekretariatu konferencji do 15.05.2015 r.

Prace przygotowane zgodnie z wymogami czasopism (linki w zakładce INFORMACJE DLA AUTORÓW) należy przesłać w formie elektronicznej  e-mailem na adres sekretariatu najpóźniej do dnia rozpoczęcia konferencji.

Pobierz materiały konferencyjne - streszczenia: