Program konferencji

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy szczegółowy program konferencji naukowej PTA w Krakowie.

Komitet Naukowy konferencji wytypował do prezentacji ustnej te referaty i doniesienia naukowe, które były najbardziej zbieżne z tematyką sesji. Pozostałe doniesienia zakfalifikowano jako postery. Otrzymane od Państwa streszczenia zostaną wydrukowane w materiałach konferencyjnych oraz zamieszczone na stronie konferencji, z możliwością ich podglądu w czasie konferencji i po jej zakończeniu. W szczegółowym programie konferencji imię i nazwisko osoby referującej (prelegenta) zostało podkreślone. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo drobnych zmian w programie wynikających z przyczyn od nich niezależnych (losowych).

Sesja posterowa będzie podsumowana po zakończeniu prezentacji doniesień w piątek (2 dzień), a autor prezentujący najlepszy poster w każdej sesji tematycznej zostanie wyróżniony dyplomem PTA i symbolicznym upominkiem.

Bardzo serdecznie zapraszamy firmy szeroko rozumianego agrobiznesu (nasienne, chemiczne, hodowlane, techniki rolniczej) do sponsorowania Konferencji. W zamian zapewniamy możliwość reklamy oraz prezentacji swoich produktów i firm (stoiska, wystąpienia).

Serdecznie zapraszamy do Krakowa.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Bogdan Kulig

Szczegółowy program konferencji PTA, 17-19.09.2015 r.
Al. 29 Listopada 46, Kraków

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

16.09.2015 - środa

18.00-20.00Kolacja (osoby zakwaterowane w DS III „Oaza” i DS IV „Czwórka”)

17.09.2015 - czwartek

7.00-8.00Śniadanie
8.00-9.00Rejestracja uczestników – Centrum Kongresowe UR w Krakowie  Al. 29 Listopada 46 (Wydział Leśny)
9.00-9.30Uroczyste otwarcie konferencji – wystąpienia zaproszonych gości
9.30-10.00Barbara Filipek-Mazur - 125 lat studiów rolniczych w Krakowie
10.00-10.30Andrzej Kotecki - Dokąd zmierza polska agronomia?
10.30-11.00Przerwa na kawę
I BLOK TEMATYCZNY
Agroekologia i systemy rolnicze
PROWADZĄCY:Prof. dr hab. Teresa Dąbkowska
 Prof. dr hab. Franciszek Borówczak
11.00-11.20Hans-Peter Kaul - Wpływ systemu uprawy roli na stosunki wodne w układzie gleba-roślina (Tillage effects on plant-soil water relations)
11.20-11.35Marek Marks - Funkcje i znaczenie płodozmianu w rolnictwie zrównoważonym
11.35-11.40Stefan Martyniuk - Czy rolnictwo konwencjonalne (intensywne) degraduje gleby?
11.40-11.45Janusz Smagacz - Ekonomiczne następstwa stosowania różnych systemów uprawy roli
11.45-11.50Jerzy Grabiński - Wpływ intensywności uprawy roli na efekty ekonomiczne technologii produkcji pszenicy ozimej i jęczmienia jarego
11.50-11.55Maciej Chowaniak Joanna Puła - Zmiany w strukturze użytkowania gruntów ornych w gospodarstwach ekologicznych w Polsce południowo-wschodniej
11.55-12.00Bogumił Rychcik - Reakcja żyta i pszenżyta ozimego na uprawę w integrowanym i ekologicznym systemie uprawy roślin
12.00-12.05Grażyna Szymańska, Agnieszka Faligowska, Katarzyna Panasiewicz, Jerzy Szukała, Wiesław Koziara, Karolina Ratajczak - Plonowanie rzepaku ozimego uprawianego po przedplonach strączkowych
12.05-12.20Krzysztof Domaradzki, Marek Badowski, Anna Jezierska-Domaradzka, Adam Matkowski, Anna Stochmal - Chemiczne zwalczanie chwastów inwazyjnych na gruntach odłogowanych na przykładzie gatunków z rodzaju Fallopia i Solidago
12.20-12.25Irena Suwara, Wojciech Stępień, Katarzyna Pruska, Anna Tymińska - Wpływ wieloletniego nawożenia i zmianowania na zachwaszczenie i plonowanie pszenżyta ozimego
12.25-12.30Alina Stachurska-Swakoń, Helena Trzcińska-Tacik, Joanna Puła, Wacław Bartoszek, Beata Barabasz-Krasny, Anna Smołka - Plastyczność fenotypowa chwastów w odpowiedzi na zagęszczenie roślin uprawnych
12.30-12.35Joanna Puła, Beata Barabasz-Krasny, Katarzyna Możdżeń, Anna Sołtys-Lelek - Allelopatyczny wpływ wodnych ekstraktów z gwiazdnicy pospolitej (Stellaria media L.) na kiełkowanie i rozwój siewek różnych odmian kukurydzy (Zea mays L.)
12.35-12.40Renata Kieloch - Wpływ biostymulatora Kelpak SL na pszenicę ozimą w aspekcie chemicznej ochrony przed chwastami
12.40-12.45Sebastian W. Przemieniecki, Tomasz P. Kurowski, Krzysztof Krawczyk - Przydatność wyselekcjonowanych szczepów bakterii w ochronie i wspomaganiu rozwoju roślin uprawnych
12.45-13.00Dyskusja
13.00-14.00Obiad
14.00- 14.30Sesja posterowa
II BLOK TEMATYCZNY
Produkcja roślinna a stan środowiska
PROWADZĄCY:Prof. dr hab. Teofil Łabza
 Prof. dr hab. Dariusz Jaskulski
14.30-14.50Ľuboš Vozár, Peter Kovár, Petra Verešová, Ján Jančovič, Peter Hric - Wpływ produkcji roślinnej na środowisko - nowe wyzwanie (Impact of crop production on the environment - new challenge
14.50-15.05Grażyna Harasimowicz-Hermann - Środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania wydajności i jakości plonów wybranych roślin rolniczych
15.05-15.20Anna Gałązka, Karolina Gawryjołek, Janusz Smagacz - Ocena aktywności biologicznej gleb w trzech systemach uprawy roli (opracowanie systemu uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego)
15.20-15.25Stanisław Lenart, Wojciech Stępień, Aneta Perzanowska - Wpływ wieloletniego nawożenia i zmianowania roślin oraz siewu bezpośredniego na zawartość w glebie węgla organicznego oraz właściwości fizyczne gleby w trzech najstarszych doświadczeniach polowych w Polsce
15.25-15.30Ewa Tendziagolska, Piotr Sobkowicz, Roman Wacławowicz - Kształtowanie się wybranych właściwości fizycznych gleby pod wpływem wsiewek międzyplonowych zastosowanych w ekologicznej uprawie żyta

15.30-15.35

Barbara Skowera, Joanna Kopcińska, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Jakub Wojkowski - Niedobory i nadmiary opadów w okresie wegetacji wybranych roślin uprawnych na przykładzie województwa opolskiego (1981-2010)
15.35-15.40Grzegorz Sobczyński, Magdalena Wijata, Marcin Studnicki, Stanisław Samborski, Jan Rozbicki- Uwarunkowanie plonu ziarna pszenicy jarej przez składowe plonu w różnych warunkach środowiskowych
15.40-15.45Magdalena Wijata, Grzegorz Sobczyński, Marcin Studnicki, Stanisław Samborski, Dariusz Gozdowski, Jan Rozbicki - Wpływ warunków środowiskowych oraz przebiegu pogody na plonowanie i cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej

15.45-15.50

Roman Wacławowicz, Danuta Parylak, Ewa Tendziagolska, Wiesław Wojciechowski- Zmiany właściwości siedliskowych pod wpływem zróżnicowanych sposobów polowego zagospodarowania liści buraka cukrowego
15.50-15.55Piotr Sobkowicz, Ewa Tendziagolska, Agnieszka Lejman - Wydajność wieloskładnikowych mieszanek zbóż jarych
15.55-16.00Agnieszka Lejman, Piotr Sobkowicz - Wpływ bronowania pielęgnacyjnego na plonowanie mieszanki jęczmienia jarego z grochem siewnym
16.00-16.05Katarzyna Pużyńska, Stanisław Pużyński - Plonowanie mieszanki zbożowo straczkowej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym
16.05-16.10Mariola Staniak- Wpływ stresu suszy na plonowanie i parametry wymiany gazowej Festulolium barunii (K. Richt.) A. Camus uprawianego w siewie czystym i w mieszance z Medicago sativa ssp. media (M x varia) Martyn
16.10-16.15Anna Jama-Rodzeńska, Władysław Nowak, Józef Sowiński - Wpływ przemysłowych osadów ściekowych na plon biomasy i zawartość niektórych metali ciężkich w wybranych klonach wierzby krzewiastej (Salix viminalis L.)
16.15-16.20Jacek Hołaj - Koszty amortyzacji środków produkcji w uprawie chmielu
16.20-16.25Prezentacje firm nasiennych, hodowlanych, agrochemicznych
16.25-16.45Sesja posterowa, kawa i herbata
16.45-17.00Dyskusja
17.00-19.00Czas wolny
19.00-23.00Uroczysta kolacja

18.09.2015 - piątek

7.00-8.45Śniadanie
III BLOK TEMATYCZNY
Czynniki agrotechniczne a plonowanie, 
jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywności
PROWADZĄCY:Prof. dr hab. Barbara Sawicka
 Prof. dr hab. Janusz Podleśny
9.00-9.20Hamouz Karel, Jaromir Lachman - Sytuacja i tendencje w uprawie ziemniaków w Republice Czeskiej (Situation and trends in growing of potatoes in the Czech Republic)
9.20-9.35Janusz Prusiński- Ozime strączkowe?
9.35-9.50Kazimierz Pyziak, Władysław Kościelniak, Bogdan Kulig, Edward S. Gacek, Andrzej Oleksy - Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie soi
9.50-9.55Marcin Markowicz, Artur Gramatyka, Bogdan Kulig - Wpływ gęstości siewu na plonowanie soi w Top Farms Głubczyce
9.55-10.00Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro - Wpływ dokarmiania dolistnego na plon i skład chemiczny nasion soi
10.00-10.05Franciszek Borówczak, Karolina Lenartowicz, Katarzyna Rębarz - Wpływ deszczowania, technologii uprawy i nawożenia azotem na masę korzeni i brodawek grochu siewnego
10.05-10.10Katarzyna Panasiewicz, Agnieszka Faligowska, Grażyna Szymańska, Jerzy Szukała, Hanna Sulewska, Rafał Sobieszczański - Plonowanie łubinu wąskolistnego w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych
10.10-10.15Stanisław Grześ, Franciszek Borówczak, Wojciech Pełczyński - Wpływ deszczowania, sposobu uprawy i nawożenia azotem na plonowanie buraków cukrowych”
10.15-10.20Urszula Prośba-Białczyk, Małgorzata Wilkosz - Wpływ stymulacji nasion i dolistnego nawożenia  mikroelementami na  zmiany składu chemicznego oraz produkcyjność buraka  cukrowego
10.20-10.25Wiesław Wojciechowski, Janina Zawieja - Znaczenie międzyplonów ścierniskowych uprawianych zgodnie z wymaganiami programu rolnośrodowiskowego na plonowanie jakościowej pszenicy jarej
10.25-10.30Renata Tobiasz-Salach, Robert Warchoł, Dorota Bobrecka-Jamro, Jan Buczek - Reakcja owsa na dokarmianie dolistne
10.30-10.35Adam Radkowski, Iwona Radkowska - Ocena efektywności zastosow krzemu w uprawie nasiennej tymotki łąkowej (Phleum pratense L.)
10.35-10.40Prezentacje firm nasiennych, hodowlanych, agrochemicznych
10.40-11.00Przerwa (kawa, herbata) – sesja posterowa
11.00-11.20Vladimír Pačuta - Uprawy i nowe wyniki badań naukowych buraka cukrowego w Republice Słowackiej (Crop production and new scientific results in sugar beet in the Slovak Republic)
11.20-11.35Mariusz Kucharski, Jerzy Sadowski - Ocena zanieczyszczenia produktów roślinnych pozostałościami herbicydów na tle zmian prawnych dotyczących środków ochrony roślin
11.35-11.50Edward S. Gacek - Znaczenie postępu odmianowego we współczesnym rolnictwie
11.50-11.55Grażyna Podolska, Edyta Boguszewska - Plonowanie i jakość ziarna pszenicy zwyczajnej i pszenicy orkisz w zależności od intensywności technologii produkcji
11.55-12.00Alina Syp, Magdalena Borzecka-Walker, Dariusz Osuch - Efektywność produkcji pszenicy ozimejw wybranychgospodarstwach rolnych z Regionu Wielkopolska i Śląsk
12.00-12.05Ewa Szpunar-Krok, Piotr Kubit, Dorota Bobrecka-Jamro, Jan Buczek - Wpływ sposobu i technologii produkcji na skład chemiczny nasion lędźwianu siewnego
12.05-12.10Magdalena Borowska, Ewa Kaszkowiak, Janusz Prusiński - Wpływ sposobu siewu i obsady roślin na produkcyjne efekty uprawy tradycyjnej odmiany łubinu białego
12.10-12.15Agnieszka Faligowska, Grażyna Szymańska, Katarzyna Panasiewicz, Jerzy Szukała, Wiesław Koziara, Jagoda Strzelińska - Wpływ sposobu siewu na plonowanie dwóch odmian łubinu żółtego
12.15-12.20Agnieszka Ostrowska, Michał Dziurka, Agnieszka Klimek-Kopyra - Wpływ zwiększonego nawożenia fosforowego na wartość żywieniową grochu siewnego z przeznaczeniem na paszę zieloną
12.20-12.25Anna Wondołowska-Grabowska, Elżbieta Skrzyńska, Marcin Kozak - Skład kwasów tłuszczowych olejów roślinnych
12.25-12.30Ewa Matyjaszczyk - Zasady prawne i praktyka stosowania mikroorganizmów w ochronie roślin w Polsce i Unii Europejskiej
12.30-12.35Janusz Czaban, Alicja Sułek, Barbara Wróblewska - Wpływ czynników agrotechnicznych na kolonizację wnętrza ziarniaków pszenicy przez grzyby z rodzaju Fusarium
12.35-12.40Kazimierz Klima, Andrzej Lepiarczyk - Wpływ zbioru kombajnowego na osypywanie ziarna zbóż jarych
12.40-12.45Prezentacje firm nasiennych, hodowlanych, agrochemicznych
12.45-13.00Dyskusja
13.00-14.00Obiad
IV BLOK TEMATYCZNY
Zaawansowane technologie produkcji roślinnej,
modelowanie w produkcji roślinnej z uwzględnieniem zmian klimatycznych
PROWADZĄCY:Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska
 Prof. dr hab. Jan Rozbicki
14.00-14.20Marcin Kozak - Prognozowane reakcje roślin upraw polowych na zmiany klimatu w Polsce
14.20-14.40Stanisław Samborski - Stosowanie zmiennej dawki azotu w uprawie pszenicy ozimej z użyciem aktywnych czujników optycznych – możliwości i ograniczenia
14.40-14.55Zuzanna Jarosz, Antoni Faber - Możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw z uwzględnieniem pośrednich zmian użytkowania gruntów
14.55-15.00Tamara Jadczyszyn, Piotr Ochal - Wpływ nowej technologii uprawy i nawożenia na plonowanie kukurydzy
15.00-15.05Elżbieta Leszczyńska, Stanisław Samborski, Dariusz Gozdowski, Michał Stępień, Jan Rozbicki - Ocena efektywności nawożenia pszenicy ozimej zmienną dawką azotu z wykorzystaniem aktywnego czujnika optycznego
15.05-15.10Jerzy Kopiński - Określenie kryterium optimum sald bilansu azotu brutto na poziomie NUTS-0, NUTS-2
15.10-15.15Krzysztof Gęsiński, Bożena Barczak - Ocena możliwości suplementacji ziarna zbóż z wykorzystaniem wybranych  gatunków pseudozbóż
15.15-15.20Joanna Groszyk, Stanisław Samborski, Dariusz Gozdowski, Elżbieta Leszczyńska, Jan Rozbicki - Pomiar wartości SPAD jako wskaźnik zawartości w liściach pszenicy ozimej azotu i siarki
15.20-15.25Hanna Gołębiowska - Możliwości wykorzystania bromoksynilu w ochronie kukurydzy przed uciążliwymi chwastami segetalnymi
15:25-15:45Przerwa (kawa, herbata)
15.45-16.00Podsumowanie sesji posterowej i rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy poster w każdej sesji
16.00-16.40Panel podsumowujący konferencję
16.40-18.00Przejazd do hotelu (czas wolny, powrót na kolację i na część kulturalną)
18.00-19.00Kolacja 
19.00-22.00Atrakcja artystyczna (spektakl w teatrze lub koncert - Centrum)

19.09.2015 - sobota

I WARIANT- Kraków Muzeum Podziemne, Wawel
6.00- 8.00Śniadanie
8.30-9.00Przejazd do centrum miasta (Krakowski Rynek)
9.20-11.30Zwiedzanie muzeum w podziemiach rynku 
11.30-12.00Kawa na mieście
12.00-14.00Spacer Drogą Królewską na Wawel, zwiedzanie Katedry, Skarbca, itp.
14.00-15.00Obiad i zakończenie VI Konferencji PTA

 

II WARIANT- Wieliczka
6.00-6.45Śniadanie
6.45-7.50Przejazd do Wieliczki
7.50-11.00Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce,
11.00-11.45Kawa w Wieliczce
11.45-12.15Powrót do Krakowa
12.15-14.00Wawel, zwiedzanie Katedry, Skarbca, itp.
14.00-15.00Obiad i zakończenie VI Konferencji PTA

 

Spis Posterów

 

I BLOK TEMATYCZNY
Agroekologia i systemy rolnicze

P I.1.

Tomasz P. Kurowski, Marta Damszel, Paweł Wodzyński
Zdrowotność orkiszu ozimego w zależności od jego udziału w płodozmianie

P I.2.

Witold Danelski, Teresa Badowska-Czubik, Elżbieta Rozpara
Ocena skuteczności preparatów roślinnych w zwalczaniu mszyc w ekologicznym systemie uprawy jabłoni

P I.3.

Dorota Gala-Czekaj, Agnieszka Synowiec
Wpływ nalistnej aplikacji wybranych substancji pochodzenia naturalnego na wzrost i rozwój inwazyjnej nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis L.)

P I.4.

Anita Pajączek, Natalia Kochman-Kędziora, Łukasz Peszek, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Teresa Noga
Uprawa roślin zbożowych, a różnorodność zbiorowisk okrzemek (Bacillariophyceae)

P I.5.

Michał Paluch, Danuta Parylak, Roman Wacławowicz
Wpływ biologicznej aktywizacji gleby na zmiany struktury gleby w monokulturze pszenżyta ozimego

P I.6.

Agnieszka Pszczółkowska, Adam Okorski, Gabriel Fordoński, Jacek Olszewski
Wpływ różnych przedprzedplonów na zdrowotność ziarna pszenicy ozimej

P I.7.

Joanna Puła, Beata Barabasz-Krasny, Katarzyna Możdżeń, Anna Sołtys-Lelek, Alina Stachurska-Swakoń
Wpływ wodnych ekstraktów z tasznika pospolitego (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) na kiełkowanie i rozwój sałaty siewnej odmiany ‘Maryna’ (Lactuca sativa L. cv Maryna)

P I.8.

Milena Rusin, Janina Gospodarek
Oddziaływanie wodnych wyciągów z melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.) na żerowanie oprzędzików (Sitona spp.) i ich reakcję olfaktometryczną

P I.9.

Barbara Sawicka, Talal Seead Hameed, Barbara Krochmal-Marczak, Dominika Skiba
Ocena wykorzystania programów rolno-środowiskowych przez rolników Południowo-Wschodniej Polski

P I.10.

Kamila Musiał, Wojciech Szewczyk, Beata Grygierzec
Problemy ekologiczne wynikające z zaprzestania użytkowania łąk w wybranych mezoregionach Karpat Zachodnich

P I.11.

Tadeusz Zając, Andrzej Oleksy, Agnieszka Klimek-Kopyra
Koegzystencja w łanie pomiędzy roślinami lnu oleistego i grochu siewnego w czasie wspólnej wegetacji.

P I.12.

Jan Zarzycki, Michał Kopeć
Ocena wpływu ekstensywnych sposobów użytkowania łąki górskiej na zawartość makroelementów w runi

P I.13.

Agnieszka Synowiec, Dorota Gala-Czekaj, Michał Gąsiorek, Wiktor Halecki
Występowanie kielisznika zaroślowego w uprawach kukurydzy na terenie wybranych mezoregionów Małopolski

P I.14.

Maria Wanic, Kinga Treder, Przemysław Makowski
Produktywność pszenicy ozimej w różnych stanowiskach płodozmianowych

P I.15.

Anna Gałązka, Karolina Gawryjołek, Maria Król, Jerzy Księżak
Zmiany aktywności enzymatycznej i liczebności mikroorganizmów w glebie pod wpływem wieloletniego stosowania uproszczonej uprawy kukurydzy w monokulturze

P I.16.

Janina Zawieja, Wiesław Wojciechowski
Właściwości fizyczne gleby w uprawach następczych po zakończonym krótkotrwałym ugorowaniu gruntów ornych

P I.17.

Barbara Biniaś, Janina Gospodarek
Wpływ wodnych wyciągów z szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.)na zachowanie i przeżywalność wybranych szkodników roślin uprawnych

P I.18.

Janusz Jankowiak, Jerzy Bieńkowski, Małgorzata Holka, Radosław Dąbrowicz
Emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa w Polsce i jej przestrzenne zróżnicowanie

P I.19.

Katarzyna Pawlak, Irena Suwara, Alicja Gawrońska-Kulesza
Rola uprawy 0oniczyny czerwonej w kształtowaniu wybranych właściwości gleby oraz plonowania roślin

P I.20.

Paweł Frąckiewicz, Stanisław Lenart
Wpływ uproszczonych systemów uprawy roli na wybrane wskaźniki jakości gleby

P I.21.

Aleksandra Głowacka
Wpływ metod regulacji zachwaszczenia na zawartość miedzi i manganu w nasionach fasoli zwyczajnej

P I.22.

Natalia Machałek
Ilościowa i jakościowa zawartość chwastów zasiedlających pola uprawne obsiane zbożami na przykładzie rodzinnego gospodarstwa rolnego

II BLOK TEMATYCZNY
Produkcja roślinna a stan środowiska

P II.1.

Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro
Reakcja mieszańcowych i populacyjnych odmian pszenicy ozimej na intensywność technologii produkcji

P II.2.

Agnieszka Głowacka, Elżbieta Rozpara
Wpływ wstawki ‘Merton Premier’ na wzrost, owocowanie i jakość owoców 4 odmian czereśni

P II.3.

Beata Grygierzec, Jarosław Mikołajczyk
Ekonomiczna efektywność nawożenia siarką życicy mieszańcowej uprawianej w monokulturze i w mieszance z koniczyna białą przy dwóch poziomach nawożenia azotem

P II.4.

Barbara Sawicka, Talal Saeed Hameed
Level application of cultivators for scientific recommendaions to control tomato leaf miner, tuta absoluta in Rabiaa district nineveh governorate

P II.5.

Bogusława Jaśkiewicz
Plonowanie odmian pszenżyta ozimego w zależności od  udziału zbóż w strukturze i technologii produkcji

P II.6.

Anna Kocoń
Wpływ stosowania preparatów z efektywnymi mikroorganizmami na plonowanie oraz  skład makro i mikroelementowy ziarna zbóż

P II.7.

Tomasz P. Kurowski, Marta Damszel, Karolina Kacprzak-Siuda, Karol Kotlarz
Poszukiwanie metod ochrony roślin kapustowatych przed Plasmodiophora brassicae

P II.8.

Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak
Wpływ nawożenia mineralnego na plon i cechy biometryczne ślazowca pensylwańskiego w 3-5 roku uprawy

P II.9.

Leszek Majchrzak, Tomasz Piechota
Zmiany fizycznych właściwości gleby pod wpływem międzyplonów ścierniskowych w warunkach uprawy pszenicy jarej w monokulturze

P II.10.

Zdzisław Wyszyński,Beata Michalska-Klimczak, Krzysztof Pągowski
Ocena technologii produkcji na plantacjach produkcyjnych w rejonie Polski Centralnej. Cz. 1. Pszenica ozima

P II.11.

Beata Michalska-Klimczak, Zdzisław Wyszyński, Sonia Kamińska
Ocena technologii produkcji na plantacjach produkcyjnych w rejonie Polski Centralnej. Cz. 2. Pszenżyto ozime

P II.12.

Andrzej Oleksy, Bogdan Kulig, Jan Staroń, Marek Kołodziejczyk, Kazimierz Pyziak, Norbert Styrc
Plonowanie i wielkość wskaźników wegetacyjnych odmian pszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki

P II.13.

Krzysztof Orzech, Maria Wanic, Arkadiusz Stępień
Wpływ ugniatania i zróżnicowanej uprawy roli na jej zwięzłość i plonowanie pszenicy ozimej

P II.14.

Arkadiusz Stępień, Katarzyna Wojtkowiak
Ocena wartości odżywczej pszenicy ozimej (Triticum aestivum) nawożonej dolistnie miedzią, cynkiem i manganem

P II.15.

Anna Wierzbicka, Ewelina Hallmann
Występowanie polifenoli w ziemniakach w zależności od odmiany i efektywnych mikroorganizmów glebowych

P II.16.

Joanna Dłużniewska, Tadeusz Zając
Wpływ preparatu Nitragina i nawozu Photrel na zasiedlenie nasion grochu siewnego przez grzyby

P II.17.

Anna Gałązka, Karolina Gawryjołek, Anna Kocoń
Wpływ wybranych preparatów mikrobiologicznych na aktywność biologiczną gleby w uprawie zbóż

P II.18.

Danuta Leszczyńska
Zróżnicowanie plonu jęczmienia jarego w zależności od intensywności technologii uprawy

P II.19.

Danuta Leszczyńska
Produktywność owsa w zależności od intensywności technologii

P II.20.

Katarzyna Pużyńska, Stanisław Pużyński, Kazimierz Klima
Wpływ systemu gospodarowania na plonowanie pszenicy ozimej

P II.21.

Katarzyna Pużyńska, Stanisław Pużyński, Kazimierz Klima
Wpływ jakości gleby na plonowanie różnych odmian orkiszu ozimego

P II.22.

Pavel Fuksa, Zuzana Hrevušová, Josef Hakl, Pavel Míchal
Influence of fertilization to biogas production and heating value of permanent grassland

III BLOK TEMATYCZNY
Czynniki agrotechniczne a plonowanie,
jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywności

P III.1.

Dorota Gawęda, Małgorzata Haliniarz
Plonowanie grochu siewnego w warunkach uproszczonej uprawy roli i zróżnicowanego nawożenia mineralnego

P III.2.

Anna Gorczyca, Andrzej Oleksy
Zależność stopnia uszkodzeń wybranych odmian pszenicy twardej od terminu i ilości wysiewu

P III.3.

Elżbieta Harasim, Dorota Gawęda, Marian Wesołowski, Magdalena Gocół
Wpływ roślin okrywowych i zróżnicowanych dawek herbicydów na plonowanie i jakość nasion soi uprawianej w siewie bezpośrednim

P III.4.

Ewa Kaszkowiak, Magdalena Borowska, Janusz Prusiński
Wpływ sposobu siewu i obsady roślin na produkcyjne efekty uprawy samokończącej odmiany łubinu białego

P III.5.

Agnieszka Klimek-Kopyra, Ahmad Manschadi, Hans-Peter Kaul
Wpływ nawożenia fosforem i rozstawy międzyrzędzi na rozwój systemu korzeniowego grochu siewnego (Pisum sativum L.)

 P III.6.

Janusz Podleśny, Jerzy Wielbo, Anna Podleśna, Dominika Kidaj, Andrzej Perzyński
Wpływ dolistnego stosowania preparatu czynników Nod (LCOs) i nawożenia molibdenem na plonowanie grochu siewnego (Pisum sativum L.)

P III.7.

Marta K. Kostrzewska, Magdalena Jastrzębska, Maria Wanic, Kinga Treder
Zawartość azotu  w roślinach jęczmienia jarego i życicy wielokwiatowej jako efekt oddziaływań konkurencyjnych i deficytu wody

 P III.8.

Anna Podleśna
Wpływ nawożenia i typu gleby na plonowanie oraz  jakość ziarna kukurydzy w warunkach doświadczenia lizymetrycznego

P III.9.

Bogdan Kulig, Agnieszka Synowiec, Katarzyna Pużyńska, Joanna Puła, Diana Wieczorek
Wpływ dolistnego nawożenia siarką i borem na wielkość wskaźnika zieloności liścia i wskaźników fluorescencji chlorofilu u wybranych odmian rzepaku ozimego

P III.10.

Barbara Sawicka, Ali Hulail Noaema
Effect of foliar fertilization on healthy of potato

P III.11.

Anna Fariaszewska, Mariola Staniak
Wpływ krótkotrwałego stresu wodnego na plonowanie, wielkość powierzchni liściowej oraz fluorescencję chlorofilu u traw pastewnych

P III.12.

Aleksander Szmigiel, Anna Lorenc-Kozik, Marek Kołodziejczyk, Andrzej Oleksy, Bogdan Kulig,
Wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych przez pszenicę jarą

P III.13.

Jerzy Księżak
Reakcja roślin strączkowych na nawożenie mineralne i organiczne

P III.14.

Alicja Pecio
Wpływ zabiegów agrotechnicznych na wskaźniki produktywności roślin, łagodzenia zmian klimatu i jakości gleby

P III.15.

Joanna Puła, Bogdan Kulig, Andrzej Lepiarczyk, Anna Lorenc-Kozik, Diana Wieczorek
Wpływ gęstości siewu oraz sposobu ochrony roślin na stan zachwaszczenia wybranych odmian bobiku

P III.16.

Aleksander Szmigiel, Marek Kołodziejczyk, Andrzej Oleksy, Anna Lorenc-Kozik, Bogdan Kulig
Wpływ technologii uprawy na plonowanie i zawartość białka w ziarnie jęczmienia jarego

P III.17.

Joanna Dłużniewska, Bogdan Kulig
Wpływ nawożenia azotem i siarką na występowanie chorób rzepaku ozimego

P III.18.

Dagmara Szałczyńska, Ewa Adamiak
Plonowanie dwóch odmian pszenżyta ozimego w płodozmianie i monokulturze w warunkach zróżnicowanej chemicznej ochrony łanu

P III.19.

Wiesław Wojciechowski, Anna Lehmann
Wpływ zmianowania i międzyplonu ścierniskowego na produkcyjność ziemniaka

P III.20.

Józef Sliwa, Tadeusz Zając, Andrzej Oleksy
Porównanie cech morfologicznych, plonowania i opłacalności uprawy soi w różnych warunkach siedliska

P III.21.

Tadeusz Michalski, Ireneusz Kowalik, Piotr Szulc
Wydajność zbóż jarych zbieranych na kiszonkę (GPS) w zależności od terminu zbioru

P III.22.

Józef Sowiński, Marek Konieczny, Anna Jama-Rodzeńska
Wpływ różnego sposobu nawożenia nawozem YaraRega na efektywność i plonowanie sorga cukrowego

P III.23.

Grażyna Silska, Marcin Praczyk
Ochrona zasobów genowych rodzaju Linum w Polsce

IV BLOK TEMATYCZNY
Zaawansowane technologie produkcji roślinnej,
modelowanie w produkcji roślinnej z uwzględnieniem zmian klimatycznych

P IV.1.

Barbara Filipek-Mazur, Monika Tabak
Wpływ nawożenia materiałami organicznymi pochodzenia odpadowego na zawartość cynku w roślinach i glebie

P IV.2.

Iwona Jaskulska, Marek Różniak, Dariusz Jaskulski
Wpływ technologii strip-till na wschody i początkowy wzrost zbóż ozimych i rzepaku ozimego

P IV.3.

Barbara Sawicka, Ali Hulail Noaema, Dominika Skiba
Uprawa ziemniaka z użyciem biotechnologii EM-Farming

P IV.4.

Magdalena Jastrzębska, Marta K. Kostrzewska, Przemysław Makowski, Kinga Treder
Wpływ innowacyjnych bionawozów fosforowych na ilość i jakość resztek pozbiorowych pszenicy jarej

P IV.5.

Kazimierz Kęsik, Tamara Jadczyszyn, Wojciech Lipiński, Beata Jurga
Ocena stopnia wysycenia gleb fosforem dla warunków Polski z zastosowaniem wskaźnika P-sat. i metody Mehlich  3

P IV.6.

Tomasz Paweł Kurowski, Sebastian Wojciech Przemieniecki, Krzysztof Krawczyk
Ocena skażenia bakteriologicznego ziarna pszenicy w kontekście bezpieczeństwa żywności

P IV.7.

Monika Tabak, Barbara Filipek-Mazur, Olga Gorczyca
Zawartość siarki w roślinach i glebie nawożonej materiałami organicznymi

P IV.8.

Bogdan Kulig, Barbara Skowera, Stanisław Kołodziej, Jan Staron, Anna Ślizowska
Wykorzystanie modelu WOFOST do symulacji plonu ziemniaka ograniczanego dostępnością wody

Pobierz streszczenia w PDF: